شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها تسلیت باد

به عبارت دیگر یکی از جلوه‌های رویداد بزرگ عاشورا تنوع سنی شخصیت‌های آنمی‌باشد که از پایین‌ترین سن آغاز و به بالاترین سنین (حضرت حبیب‌ بن مظاهر) ختممی‌گردد. نکته قابل تأمل دیگر در بررسی این مهم آن است که در پدید آوردن این حماسهبی ‌بدیل و شکوهمند تنها یک جنسیت سهیم نبوده، بلکه در کنار اسامی مردان و پسرانجانباز و ایثارگر این واقعه، نام زنان و دختران نیز حضوری پررنگ و تابناکدارد.

مصائب وشدائدی را که رقیه (سلام الله علیها) از کربلا تا کوفه و از کوفه تا شام متحملمی‌شود، آنچنان تلخ و دهشتناک است که وجدان هر انسان آزاده و صاحبدلی را می‌آزارد وقلب و روح را متأثر و مجروح می‌سازد. تحمل گرمای شدید کربلا همراه با تشنگی، حضوردر صحنه شهادت خویشاوندان، اسارت و ناظر رفتارهای شقاوت آلود بودن، آزار و شکنجه‌های جسمی و روحی فراوان، دلتنگی برای پدر در خرابه شام و ... نشانگر مصائب عظماییاست که یک کودک خردسال با جسم و روح لطیف خود با آن مواجه شده است. از دیگر سو همینقساوت سپاه یزید است که بر عظمت نهضت سترگ عاشورا می‌افزاید، زیرا حضرت امام حسین(علیه السّلام) با شناخت و پیش‌بینی تمام این مصائب و شدائد به قیام در راه احیاءدین جد بزرگوار خویش قد علم فرمود و چنین دشواری‌هایی نتوانست هیچ گونه خللی بر عزماستوار آن حضرت در راه آزمایش بزرگ الهی پدید آورد.

رقیه(سلام الله علیها) برهان بزرگ دیگری است بر حقانیت قیام امام حسین (علیه السّلام)که تنها کسی می‌تواند چنین به مبارزه و مقابله با ستم برخیزد که مقصدی الهی داشتهباشد، و رقیه (سلام الله علیها) برهان بزرگ دیگری است بر مظلومیت عترت پاک پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و رسواکننده سیاهکارانی است که داعیه جانشینی رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) را سر دادند و رقیه (سلام الله علیها) برهان بزرگدیگری است برای آن که اوج توحش و سنگدلی دژخیمان دستگاه بنی ‌امیه برای همیشه تاریخبه اثبات بماند، و رقیه (سلام الله علیها) فاتح شام و سفیر بزرگ عاشورا در اینسرزمین است، و رقیه (سلام الله علیها) برهان بزرگ دیگری است بر این حقیقت بزرگ کهحق بر باطل پیروز خواهد شد و اینک پس از قرن‌های متمادی آنان که به مرقد مطهر آنحضرت در شام مشرف می‌شوند به عینه تفاوت میان مقام و مرتبه این کودک سه ساله را باخلیفه جابری چون یزید درمی‌یابند.

آرامگاه‎‎‎ملکوتیدختسه سـالـه امـام‎‎سـوم شیعیاندر شامکنـار بـاب "الفـرادیـس" مابینکوچههایتاریخیو پر ازدحامدمشـقاست‎‎که‎‎هر ساله بسیاریاز شیفتگاناهلبیت (علیهم السّلام) را از مناطقمختلفجهانبهسویخود جلبمیکند.پروردگارا ما را به کسب توفیق درک شخصیت حضرترقیه(سلام الله علیها) مرحمت فرما.

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
سلام

خیلی خوب موفق باشید