در آستانه ماه مبارک ذی الحجه

 نویسنده : خادم الرضا‌(علیه السلام)

تقویمعبادى ماه ذیحجّه
دهه‏ى اول این ماه بسیار باارزش است تا آنجا کهرسول خداصلى الله علیه وآله فرموده‏اند: »روزهاى پاک‏تر ازاین دهه، نزد خداوند نیست«. و همچنین فرموده‏اند: »روزهایىجز این دهه نیست، که کار نیک نزدخداوند محبوب‏تر باشد.«.(1)

اعمال عمومى این دهه
1. نماز:در این ده شب بین نماز مغرب وعشاء، دو رکعت نماز وارد شده است در هر رکعت بعد از سوره‏ىحمد واخلاص این آیه را بخواند :
»
وَ واعَدنا موسى ثَلاثین لَیْلةً و اَتْمَمْناهابِعَشَر فتمَّ مِیقاتُ رَبّه اربعین لیلة و قال موسى لاخیه هارون اخلُفنىفى قومى و اصلح و لاتتَّبع سبیل الْمُفْسِدین(2).»
2. دعا(3)
3.
خواندن این ذکر در هر روز
»
لااله الاّاللَّهُ عدد اللّیالى و الدُّهور لااله‏الاّاللَّهُ عدد امواج الْبُحُور، لااله‏الاّاللَّهُو رحمته خیرُ ممّا یجمعون، لااله‏الاّاللَّهُ عددالشَّوْکِ و الشّجر، لااله‏الاّاللَّهُ عدد الشَّعر والْوَبر، لااله‏الاّاللَّهُ عدد الحجر و الْمَدَر، لااله‏الاّاللَّهُ عدد لَمح العیون لااله‏الاّاللَّهُفى اللّیل اذا عسعس و الصّبح اذا تنفّس،، لااله‏الاّاللَّهُعدد الریّاح فى الْبرارى و الصخُور، لااله‏الاّاللَّهُ من الیوم الى یُنفَخُ فى الصّور(4)
4.
روزه

روزه، نُه روز اول، مستحب است و روز دهم حرام مى‏باشد. البته روز نهم، اگر روزه موجب ضعف گردد و روزه‏دار نتوانداعمال آن روز را انجام دهد، روزه‏اش مکروه است.(5)

روز اول ماه
ولادت حضرت ابراهیم‏علیه السلام(6)- ازدواجحضرت على‏علیه السلام با حضرت زهراعلیها السلام، در سالعلیها السلام )ه ق(.
1.
روزه: در روایت آمده که: »کسى که این روز را روزه بدارد، ثواب هشتاد ماه روزهبراى او ثبت مى‏شود.«(7).
2.
نماز حضرت زهراعلیها السلام: چهار رکعت که در هر رکعت یک مرتبه سوره حمد و پنجاهبار سوره‏ى اخلاص خوانده مى‏شود.)تعقیبى نیز دارد که به مفاتیح رجوع شود.((8)
3.
خواندن دعاى خوف: این دعا براى دفع ستم ستمگران است که به شرح زیرمى‏باشد: »حسبى حسبى من سؤالى، عِلمُک بحالى«(9).

روز هفتم ماه

شهادت حضرت باقرالعلوم‏علیه السلام، در سال 114(ه ق).

روز هشتم ماه

روز ترویه(10): حرکت امام حسین‏علیه السلام از مکه، در سال 60 ه ق
 1.
غسل:آن را در تمام روز مى‏تواند انجام دهد.(11)
2 .
روزه(12)
روز نهم ماه

روز عرفه - شهادت حضرت مسلم بن عقیل، در سال 60 )ه ق(
شب
1.
مناجات و دعا: از شب‏هاى بسیار مناسب براى توبه ومناجات با خداوند است.(13)
2. زیارت امام حسین‏علیه السلام، در روایت آمده: »خداوند در شب عرفه،ابتدا به زائران قبر امام حسین‏علیه السلام نظر مى‏کند و سپس به کسانىکه در موقف )مکه( هستند.(14)
روز
1.
روزه:روزه‏ى این روزمستحب است. مگر براى کسى که به جهت ضعف نتواند اعمال این روز را انجام دهد، که دراین صورت مکروه است.(15)،
2.
غسل (16)
3 .
زیارت امام حسین‏علیه السلام،از امام صادق‏علیه السلام نقل شده است که »خداوند بر زائران قبر امام حسین‏علیه السلام تجلى مى‏کند و خواسته‏هاى آنان را بر آورده مى‏سازد و گناهانشانرا مى‏آمرزد، آن گاه بر اهل عرفات تجلّى مى‏کند.(17)
4.
اعمال عصر:الف( دو رکعت نماز بعد از نماز عصر مستحباست که در رکعت اول حمد و اخلاص و در رکعت دوم سوره‏ى حمدو کافرون خوانده مى‏شود. ب(چهار رکعت نماز که در هر رکعتیک مرتبه سوره‏ى حمد و پنجاه مرتبه سوره‏ى اخلاص خوانده مى‏شود. ج( دعا و ذکر کهیکى از آن دعاها، دعاى عرفه امام حسین‏علیه السلام مى‏باشد.(18)
روز دهم ماه
عید قربان
شب

/ 1 نظر / 5 بازدید
موحد

کوله بارت بربند،شاید این چند سحر فرصت آخر باشد که به مقصد برسیم و بشناسیم خدا و بفهمیم که یک عمر چه غافل بودیم می شود آسان رفت،می شود کاری کرد که رضایش باشد. ای سبکبال در این راه شگرف،در دعای سحرت،در مناجات خدایی شدنت،هرگز از یاد مبر من جامانده بسی محتاجم