خاطی مست یا قاری بلخ؟ !!!!؟؟

آورده‌اند: در بلخ، محتسب،مستی را به سرای امیر حاضر کرد تا بروی

 حدّ شرعی بزنند.

 امیر به آن شخص خطاب کرد: چرا شراب نوشیدی و کسوت معصیت

 پوشیدی و عقل شریف را به مستی و بیهوشی گرفتار ساختی؟

 آن مرد گفت: «سبحانک هذا بهتان عظیم». (سوره نور، آیه 16)

امیر گفت: من با تو سخن می‌گویم و از تو سؤال می‌کنم، تو قرآن

 می‌خوانی؟

مست جواب داد:که سزاوار است امیر، بهتر از این تفحّص حال رعایا

 نماید تا من که در عقل و فضل ممتازم بیهوش و لایعقل نخواند.

امیر گفت: تو را برای مناظره نیاورده‌اند، چرا پُر می‌گویی؟

مست گفت:اگر خاموش شوم تازیانه خورم، از این جهت حجّت آوردم تا

 رفع تهمت از خود نمایم.

امیر گفت: این قیل و قال را بگذار. از سوره‌های کوتاه قرآن چیزی حفظ

 داری؟

مست گفت: آری.

امیر گفت: سوره کافرون را بخوان تا معلوم شود که مستی یاهوشیاری؛

 زیرا بعضی علما گفته‌اند که مست نتواند این سوره را به گونه مرتب و

 صحیح بخواند، اگر غلط خوانی حد شرعی بر تو زنم.

مست گفت: امیر سوره فاتحه بخواند تا من سوره کافرون بخوانم.

امیر شروع کرد و خواند:الحمدللّه رب العالمین

مست گفت: توقف نمای، در اول سوره دو غلط کردی.

گفت: هنوز من دو لفظ بیشتر نخوانده‌ام آن دو غلط کدام است؟

مست گفت: یکی بسم اللّه و دیگری اعوذ باللّه

امیر روی به محتسب آورد و گفت: من گمان کردم تو مست آورده‌ای،

 ندانستم که قاری بلخ آورده‌ای!تعجبخیال باطل

/ 0 نظر / 8 بازدید