اگر دل دلیل است

سراپا اگر زرد و پژمرده ایم


ولى دل به پائیز سپرده ایم


چو گلدان خالى لب پنجره


پر از خاطرات ترک خورده ایم


اگر داغ دل بود، ما دیده ایم


اگر خون دل بود، ما خورده ایم


اگر دل دلیل است، آورده ایم


اگر داغ شرط است، ما برده ایم


اگر دشنه دشمنان، گردنیم


اگر خنجر دوستان، گرده ایم


گواهى بخواهید، اینک گواه


همین زخم هایى که نشمرده ایم!


دلى سر بلند و سرى سر به زیر


از این دست عمرى به سر برده ایم

قیصرامین پور

 

 

/ 1 نظر / 6 بازدید

خداوند هم شما و هم قیصر امین پور را رحمت کند؛ رحمت شدن قيصر در آخرت و رحمت شدن شما در دنيا و آخرت.