جایگاه ادب از دیدگاه یک ریاضیدان

روزی از یک ریاضیدان نظرش را در باره انسانیت پرسیدند ، در جواب گفت : 

اگر زن یا مرد دارای ادب و اخلاق باشند : نمره یک میدهیم 1

اگر دارای زیبائی هم باشند پس یک صفر جلوی عدد یک میگذاریم : 10

اگر پول هم داشته باشند 2 تا صفرجلوی عددیک میگذاریم : 100 

اگردارای اصل ونسب هم باشند 3 تا صفرجلوی عدد یک میگذاریم : 1000

ولی اگر زمانی عدد 1 رفت ( اخلاق )؛ چیزی به جز صفر باقی نمیماند ، 000

/ 3 نظر / 10 بازدید
هومن

بسیار عالی بود . ما که هنوز یک هستیم و بس [نیشخند][نیشخند] به ما هم سر بزنیم مسرورمان میکنید [لبخند]

مبینا

جالب بود.

عباس

من فقط 1 رو ندارم[شرمنده]