Redirect Code

Page has moved

Redirector Code

دانشجویان رشته ادبیات عرب دانشگاه تهران ورودی 1387

گـــم گـــشـــته
نویسنده : خادم الرضا (علیه السلام) - ساعت ٥:٠۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٧
 

 

ای دریغا درد مـن درمــان نیـــافت

یوسف گم گشته ام کنعان نیافت

چشـــم من یعـقوب وش دنبال او

لیــکــن آن زیـبا درٍ زنــدان نیــافـت

کـوچه ها را جســـتجـو کردم چـقدر

گوش من جز او زکس فرمان نیافت

حرفــها این روزها تـنــها ز تـوســت

کــارمان بی تو سر و سامان نیـافت

جــمـعـه ها مــا منــتـظـر بـهر ظهور

حیف شداین جمعه هم امکان نیافت

تــا به کــی دوزم نگــاهــم را بــه راه

ای خــدا!چشــمم نشان از آن نیافت

ابـــر پـــنـــهان کرد آن خــورشـــید را

بی تو ای خورشید شعرم جان نیافت

ای همــــیشـــه غـــایــــب حاضـر بیا

بی تو راهی هیــچ،یک انسان نیافت

از سروده های دوست عزیز ،جناب آقای سلیمانی