Redirect Code

Page has moved

Redirector Code

دانشجویان رشته ادبیات عرب دانشگاه تهران ورودی 1387

دیروز،امروز،فردا
نویسنده : موحد - ساعت ۸:٥٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٦ فروردین ۱۳۸۸
 

کوه ها ادامه ی تپه ها هستند

و دریاها ادامه ی رودها

وفرداها ادامه ی امروز

فردای هرکس زایش خوب و بد امروز اوست

تولد انتخاب های امروز اوست.

پس دیروز،امروز را ساخته است

و امروز،فردا را می سازد.

پس من دعا می کنم

که دیروز،امروزم را خوب ساخته باشم

و امروز،فردایم را خوب بسازم

                                                  

 

                                                آمین یا رب العالمین