Redirect Code

Page has moved

Redirector Code

دانشجویان رشته ادبیات عرب دانشگاه تهران ورودی 1387

جنگ روانی (مقدمه)
نویسنده : خاتون - ساعت ٧:٠۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٧
 

جـنـگ روانى امروزه از کارآمدترین و پویاترین روش و بخش مهمى از فعالیت هاى و سیاسى ونظامى واقتصادى و اجتماعى و سرانجام تـبـلیـغـاتى کشورهاى استعمارى و استکبارى را تشکیل مى دهد. این فعالیت تحت پوشش سازمان هاى اطلاعاتى در سطح ملى و بین المللى داراى کارکردهاى گوناگون مى باشد و هدف عمده آن ، تـخریب و تضعیف روحیه حریف یا دشمن و تغییر در نگرش و تصمیم آنها است و جذب عناصر بی طرف که با شیوه هاو روش هاو  ابزارها و سیستم هاى مختلف اعمال مى گردد.


حکومت ها و تشکل های گوناگون از یک سو با به کارگیری حجم وسیعی از امکانات پیشرفته و با تاسیس مراکز متعدد و با بهره گیری از زبده ترین متخصصان و کارشناسان فعالیت کشور و جناح مقابل را خنثی می کنند و از سوی دیگر با اقدامات تهاجمی تصمیم و اراده آنها را سست کرده و تمایلاتشان را در راستای اهداف خود سامان می دهند.

 

در بسیاری از انقلاب ها و نهضت های مردمی و استقلال طلبانه بسیاری از دستاوردها به علت کم توجهی انقلابیون به تاثیر گذاری و کارآمدی جنگ روانی پس از مدتی مضمحل شده است. دولت ها با جنگ روانی می توانند هر اقدام خوب را بد و هر بدی را خوب القا کنند.

 

معانی متنوعی برای جنگ روانی قائل شده‌اند و دائماً هم تغییراتی در تعریف آن رخ می‌دهد. اما می‌توان از جمع بندی‌ تعاریف موجود، جنگ روانی را اینگونه تعریف کرد: استفاده برنامه‌ریزی شده از تبلیغات به وسیله عوامل آشکاری همچون رادیو، تلویزیون، مطبوعات و ... و عوامل پنهانی مانند شایعه به منظور تحریف عقاید، تضعیف روحیه و بی‌اعتبار کردن انگیزه‌ها و کاستن از اقتدار حکومت مخالف می‌باشد.

 

 

(جـنـگ روانـى ) کـه در مـنـابـع به عنوان شگفت انگیزترین پدیده اجتماعى از آن یاد مى شود، ریـشـه در اعـمـاق حـیـات انـسـانـى و اعـصـار گـذشـتـه دارد.عملیات روانی دارای پیشینه ای به اندازه عمر بشر می باشد . که از سال ها قبل از میلاد تا آغاز تاریخ میلادی و از آن زمان تا رنسانس و سپس در جنگ های جهانی اول و دوم و جنگ سرد همچنین در طول عمر بابرکت انقلاب اسلامی تا فروپاشی شوروی سابق و جنگ آمریکا در افقانستان و عراق و تا زمان حال این مسئله در مسیر تکوین و تکامل قرار داشته است.

 

 ایـن پـدیـده مـبـتـنـى بـر ایـن سـؤ ال اسـت کـه : (آیـا مـى تـوان ذهـن انـسـان را در جـهـتـى خـلاف خـواسـت و اراده او کـنـتـرل کـرد؟) مبناى اصلى و اساس جنگ روانى در پاسخ به پرسش بالا نهفته اسـت . در بـررسـى دیـدگـاه هاى مختلف ، در پاسخ به آن ، به دو دیدگاه کاملا متفاوت برمى خوریم :
دیـدگـاه اول : انـسـان موجود پیچیده اى است که حتى خود وى نیز نمى تواند به اندرون روان و اندیشه اش راه یابد.
دیـدگـاه دوم : دنـیـا، دنـیـاى تـبـلیـغات است ؛ هر رفتار سیاسى مى تواند یک حرکت تبلیغاتى باشد که به منظور اغواى دیگران طراحى شده است .
بـر مـبـنـاى دیـدگـاه نـخـست ، ایده هایى مثل تهاجم تبلیغاتى ، جنگ روانى و تعلیم و تربیت و تـاءثـیـرگذارى بر افکار و اندیشه هاى دیگران و به طور کلى افهام و تفهیم ، توهمى بیش نـخـواهـد بـود. امـّا بـراسـاس دیـدگـاه دوم ، ابـزار اصـلى سیاستمدارى و روابط بین کشورها، تبلیغات و جنگ روانى خواهد بود.
بـا بـررسـى حـقـایـق مـوجـود، فـطـرت انـسـانـى ، و مـلاحـظـه هـدف از بـعـثـت انـبـیـاء، دیدگاه اول صـحـیـح نـمـى بـاشـد و دیـدگـاه دوّم نـیـز بـه طـور مـطـلق نـمـى تـوانـد مـورد قبول واقع شود.

مـقـابـله کـارآمـد و مـفـیـد در ایـن صـحنه ، مستلزم شناخت همه جانبه از جنگ روانى ، اجزاء، عناصر، ابـزارهـا، امـکـانـات جـنـگ روانى و نیز شیوه مقابله با آن است . امروزه علاوه بر تدبیراندیشى بـراى امـنـیـّت مـلى ، بحث درباره ماهیت تبلیغات مدرن ، شیوه هاى فعلى مورد استفاده در جنگ هاى روانـى و تـبـلیـغاتى و میزان تاءثیر و کارایى این ابزارها در پیشبرد اهداف کشورمان ، و نیز شـنـاسـانـدن چـهره واقعى اسلام ناب محمدى (ص )، شناسایى آسیب پذیرى هاى روانى و توان مقابله روانى و تبلیغاتى خودى امر بس حیاتى است .

این امر موجب شده که رهبران بزرگ جهان تلاش نمایند سیستم هاى دفاعى خود را از نظر انسانى و امکانات مادى و... به حدى مجهز سازند که بتوانند با چنین جنگى که همه افراد یک ملت را آماج هدف هاى خود قرار مى دهد مقابله نمایند.