Redirect Code

Page has moved

Redirector Code

دانشجویان رشته ادبیات عرب دانشگاه تهران ورودی 1387

منجی عالم
نویسنده : مسلم سلیمانی - ساعت ٩:٢۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٧
 

جمعه می آید ز ره، ای کردگار!

 

پس نباشد جمعه ای دیگر به کار

 

چشم های منتظرها بر ره است

 

روزها   نه   سال های   آزگار!

 

کی تو ای خورشید می تابی به ما؟

 

کی شود پائیز ما با تو  بهار؟

 

دست های ما تو را انداخت چاه!!!

 

چشم یعقوب ازخطای ماست زار!!

 

گر به مصری گو بیایم سوی مصر

 

یا بسازم کلبه احزان ؟  هوار!!!

 

گشته دنیا پر ز ظلمت پر ز دوز!

 

کی تو می گیری به دستت ذوالفقار؟

 

چند روز و چند ماه و چند سال؟!

 

کی به پایان می رسد پس انتظار؟

 

بیت و مصرع با تو می گیرندجان!

 

نام این "بی نام" نام از نام یار

 

منجی عالم توهستی،مردعدل!

 

ای که هست و نیست اما آشکار